INTEGRITETSPOLICY – Information om behandling av personuppgifter

 

Djurfarmacia Sverige AB (”Djurfarmacia” eller ”vi/oss/vår”), org.nr 556731–9321, är ett privat familjeföretag som driver apotek med medicin för både människor och djur samt därtill kopplad verksamhet. Djurfarmacia är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar inom ramen för vår verksamhet.

 

I denna informationstext beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter, ändamålet för behandlingen samt de rättigheter du som registrerad har i samband med vår behandling.

Varifrån vi samlar in uppgifter

Vi samlar in uppgifter om dig från olika källor. Vi samlar in uppgifter från:

Dig själv

Vi samlar in uppgifter som du själv lämnar till oss via olika kanaler, t ex via www.djurfarmacia.se.

Vid kontoregistrering

Dina personuppgifter (namn och e-postadress) samlas in och behandlas av Djurfarmacia i samband med att du registrerar ett konto hos Djurfarmacia. Om du väljer att även registrera adressuppgifter och/eller telefonnummer utgör även dessa personuppgifter som kommer att behandlas av Djurfarmacia enligt denna integritetspolicy.

Vid beställning eller köp av receptfria läkemedel och handelsvaror

Dina personuppgifter (namn, e-post, adressuppgifter, telefonnummer och personnummer) samlas in i samband med att du genomför ett köp via Djurfarmacias webbshop.

Vi samlar även in personuppgifter (betaluppgifter och läkemedelsuppgifter) vid genomförande av köp som sker via andra kanaler än vår hemsida.

Vi samlar också in personuppgifter (kontaktuppgifter och identitetsuppgifter) från dig som är en representant för våra affärskontakter för att kunna kontakta dig inom ramen för affärsrelationen.

Besök på veterinärmottagning

Vi kan även komma att samla in personuppgifter (namn, e-post, adressuppgifter, telefonnummer, personnummer, betaluppgifter) av administrativa skäl när du besöker vår veterinärmottagning.

Cookies

Vi samlar automatiskt in information om ditt användande av vår hemsida genom så kallade cookies. Du kan läsa mer om vårt användande av cookies i våra Användarvillkor för webbplatsen.

eHälsomyndigheten

När du handlar receptbelagda läkemedel hos oss måste ditt recept kontrolleras mot eHälsomyndighetens databaser. I dessa fall samlar vi in personuppgifter från eHälsomyndigheten för att bekräfta ditt recept.

Från eHälsomyndigheten samlar vi även in läkemedelsinformation som endast används för att bekräfta ditt recept.

Syfte med behandling av personuppgifter & vilka kategorier av uppgifter som behandlas

Genomförande av köp

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera dina beställningar, köp och reklamationer samt för att kontrollera att du uppfyller åldersgränsen för köp av vissa läkemedel och att du har ett recept för visst läkemedel.

Vi behandlar dessa uppgifter på de rättsliga grunderna att fullgöra vårt avtal med dig samt för att uppfylla lagkrav kring försäljning av apoteksvaror enligt lag (2009:366) om handel med läkemedel.

I detta syfte behandlar vi:

 • Identitetsuppgifter (t.ex. namn och personnummer)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, postadress och telefonnummer)
 • Betaluppgifter (t.ex. betalkortnummer)
 • Läkemedelsinformation (för att bekräfta köp av receptbelagda läkemedel)

Administrera besök hos veterinärmottagning

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera dina besök hos veterinärkliniken.

Vi behandlar dessa uppgifter på den rättsliga grunden att fullgöra vårt avtal med dig.

I detta syfte behandlar vi:

 • Identitetsuppgifter (t.ex. namn och personnummer)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, postadress och telefonnummer)
 • Betaluppgifter, (t.ex. betalkortnummer)

 

Kommunikation, erbjudanden och medlemskap

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera ditt konto, hålla kontakt med dig som medlem, skicka ut erbjudanden och information samt för att kommunicera med de affärskontakter som vi arbetar med.

Vi behandlar dessa uppgifter på den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse av att kommunicera med dig och av att administrera ditt konto.

I detta syfte behandlar vi:

 • Identitetsuppgifter (t.ex. namn och personnummer)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, postadress och telefonnummer)
 • Andra personuppgifter som behandlas i detta syfte, såsom användarhistorik och köphistorik

Överföring av personuppgifter

Överföring till tjänsteleverantörer

Vi kan komma att dela personuppgifter med bolag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. våra IT-leverantörer och våra distributörer. Dessa bolag får endast behandla personuppgifter för vår räkning och på våra instruktioner. Dessa tjänsteleverantörer är:

 • KFORM Utveckling
 • R-con IT
 • Gotanet
 • Bluerange
 • PWC

Närmare information om tjänsteleverantörer kan lämnas på begäran.

Vi överför inga personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Överföring till myndigheter

Vi kan även vara skyldiga att lämna uppgifter till myndigheter för statistiska ändamål till följd av vår uppgiftsskyldighet samt till eHälsomyndigheten till följd av våra skyldigheter enligt lag (2009:366) om handel med läkemedel.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Dina personuppgifter kommer endast behandlas under den tid ditt konto är aktivt på www.djurfarmacia.se eller under den tid som krävs för att genomföra ditt köp eller din beställning. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vid utskick av marknadsföringsinformation sparas dina personuppgifter bara så länge som du är prenumerant och du kan närsomhelst avanmäla dig, varefter vi raderar dina personuppgifter.

Personuppgifter som rör våra affärskontakter kommer att behandlas så länge som vi har en fortsatt affärsrelation. Om affärsrelationen upphör eller om den registrerade lämnar bolaget så kommer personuppgifterna att raderas.

Vissa uppgifter, såsom bokföringsuppgifter, kan vi i vissa fall enligt lag vara skyldiga att lagra längre än vad som framgår här. I dessa fall kommer vi alltid att radera uppgifterna så snart som lagen tillåter detta. Under denna period kommer vi inte behandla uppgifterna för något annat syfte än att följa lagen.

Om det är nödvändigt för att bevaka våra rättsliga intressen kan vi också komma att spara vissa av dina uppgifter och lämna ut dessa utöver vad som här framgått. Mottagare kan i dessa fall t.ex. vara myndigheter, domstolar eller polisen.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du ett flertal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan) om du vill utöva eller har frågor om någon av rättigheterna som kort beskrivs här.

Tillgång (registerutdrag)

 

Du har rätt att begära att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig och rätt att begära tillgång till personuppgifterna.
Rättelse Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.
Radering

 

Du har, under vissa omständigheter, rätt att begära att dina personuppgifter raderas, t.ex. om uppgifterna inte längre är nödvändiga.
Begränsning av behandling Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta medför en risk för att vi inte kan leverera våra tjänster till dig under den tid behandlingen begränsats.
Återkallande av samtycke Du har rätt att återkalla samtycken som du lämnat när som helst. Vid ett återkallat samtycke måste vi upphöra med behandlingen av de av dina personuppgifter som vi behandlar baserat på samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter nedan.
Dataportabilitet Du har, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett allmänt använt, maskinläsbart format (dataportabilitet). Denna rätt gäller dock bara uppgifter du har tillhandahållit och om de behandlas för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av samtycke.
Invändning mot behandling

 

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som stödjer sig på vårt berättigade intressen. Om vi har tvingande berättigade skäl som väger över ditt intresse av personlig integritet kan det dock vara tillåtet för oss att fortsätta behandlingen.
Invändning mot behandling för direktmarknadsföringsändamål

 

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsförings-ändamål.

 

Om du tror att Djurfarmacia inte har tillvaratagit dina rättigheter i enighet med gällande lag, har du rätt att överklaga till tillämplig tillsynsmyndighet. Om dina personuppgifter behandlats i strid med nationell eller internationell dataskyddslagstiftning av oss, kan du ha rätt att kräva skadestånd av oss eller av våra personuppgiftsbiträden för den skada du lidit. För närvarande är Datainspektionen tillsynsmyndighet för ärenden om personuppgifter. Datainspektionens kontaktuppgifter finns tillgängliga på www.datainspektionen.se.

Ändringar i våra rutiner för personuppgiftsbehandling

Vi kan komma att ändra våra rutiner för personuppgiftsbehandling utifrån förändringar antingen i vår verksamhet eller i tillämplig lagstiftning. I samband med större ändringar i rutinerna som påverkar dig kommer du att få information på vår hemsida och via e-post (om du har angett e-post) innan uppdateringarna börjar gälla. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns publicerad här på www.djurfarmacia.se.

Övrigt

Sekretess- och säkerhetsbestämmelser för dina uppgifter

Dina uppgifter skyddas genom sekretessbestämmelser i Patientsäkerhetslagen (2010:659). Enligt dessa har personalen som tar del av dina uppgifter en lagstadgad skyldighet att inte sprida dina uppgifter. Vi tillämpar även de säkerhetsåtgärder som anges i Apoteksdatalagen (2009:367) genom att endast ge behörighet till att behandla personuppgifter till den personal som behöver det. Vi dokumenterar även åtkomsten till personuppgifter och genomför återkommande och systematiska kontroller för att kontrollera olovlig åtkomst till personuppgifterna.

Sökbegrepp

Vi använder endast dina identitetsuppgifter som sökbegrepp för följande syften: (i) expediering av förordnade varor; (ii) hantering av reklamationer och indragningar; (iii) administrering av delbetalningar av läkemedel och varor som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner m.m.; (iv) administrering av fullmakter; (v) hälsorelaterad kundservice; samt (vi) för att kunna lämna ut recept eller blankett till konsument.

Kontaktuppgifter

Djurfarmacia Sverige AB, org.nr 556731–9321
Adress: Kungsgatan 57, 461 34 Trollhättan
Telefonnummer: 0520-211 800
E-postadress: christina.molin@djurfarmacia.se